Program založbe  |  Nakup knjig  |  Katalog  |  Založba  |  Mediji  |  Reference
 
   
 
   
       
 
       
Kako uspešno
        delegiram
 
           Več o knjigi
 
           Kazalo vsebine
 
           Avtorica knjige
 
           Nakup knjige
 
 
 
   
Praktična knjižica
 
Kako uspešno delegiram
 
Žepni priročnik za pravilno izvajanje uspešnega delegiranja.
 
Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Izkoristite prednosti uspešnega delegiranja.
 
Delegiranje omogoča enostavno načrtovanje in spremljanje del
 
in nalog, optimalnejšo izrabo virov, učinkovitejše izvajanje del,
 
enakomernejšo obremenjenost zaposlenih, nove možnosti za učenje
 
in razvoj, boljše medsebojno sodelovanje, višjo kakovost izdelkov
 
in storitev ter poglabljanje zaupanja med vodjo in zaposlenimi.
 
 
 
Naučite se pravilnega izvajanja delegiranja.
 
Delegiranje je lahko uspešno le, če ga izvajamo na pravilen način.
 
Zato je potrebno upoštevati ključne postopke v procesih analiziranja,
 
načrtovanja, organiziranja, vodenja, izvajanja, nadzorovanja in
 
stalnega izboljševanja delegiranja.
 
 
 
Spoznajte možnosti in priložnosti delegiranja.
 
Zaposlenim ne delegiramo le del, nalog in projektov, temveč tudi
 
kompetence, kot so pristojnosti, odgovornosti in pooblastila.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Kako uspešno delegiram
 
     Zbirka: 30 minut za vodenje
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Tiskarna Pleško d.o.o., Ljubljana
 
     Fotografija na naslovnici: Foto Spring d.o.o., Maribor
 
     Izid: avgust 2010
 
     Število strani in mere: 46 strani, 125 x 175 mm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-92820-3-8
 
     COBISS ID: 251706880
 
     Cena: 12,99 EUR  V ceni je že vključen 9,5% DDV.
 
   
   
 
 
   
  Citat
 
     »Vodenje je umetnost
 
     in je veščina in je tudi
 
     velika odgovornost,
 
     kar pa se še posebej
 
     odraža v delegiranju.
«
 
     (iz knjige Kako uspešno
 
     delegiram)
 
 
 
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Delegiranje sodi v eno izmed dokaj zahtevnih nalog, ki jo mora izvajati
 
vsak vodja. Osnovni namen delegiranja je v zagotovitvi, da bosta delo ali
 
naloga sploh lahko opravljena, da bomo delovne zadolžitve pravično in
 
enakomerno razporedili med sodelavce in da bodo dela in naloge dodeljeni
 
tistim, ki jih bodo najbolje opravili. Vzporedni namen delegiranja je tudi
 
v tem, da delegiranci ob izvajanju dodeljenih del in nalog razvijajo svoj
 
potencial, se izpopolnjujejo in strokovno ter osebno napredujejo. Vodje morajo
 
delegirati tudi zato, da jim ostane dovolj časa za svojo osnovno poslanstvo,
 
torej za vodenje ljudi. Cilj delegiranja pa ni zgolj pravilno delegirana naloga,
 
projekt, delo ali pristojnost, temveč njihova čim bolj uspešna in učinkovita
 
izvedba s strani delegiranca.
 
    V priročniku bomo najprej spoznali, kaj delegiranje sploh je, zakaj ga je
 
potrebno izvajati in katere koristi prinaša vodjem, sodelavcem in organizaciji
 
kot celoti. Ugotovili bomo, kdo so ključni izvajalci in nosilci posameznih faz
 
delegiranja. Naučili se bomo pravilno izvajati posamezne postopke v okviru
 
analiziranja, načrtovanja, organiziranja, vodenja, izvajanja, nadzorovanja
 
in stalnega izboljševanja delegiranja. Priročnik nam razkriva, kako najbolje
 
izberemo predmet delegiranja in najustreznejše sodelavce kot delegirance.
 
Spoznali bomo, kako delegiramo dela in naloge, pa tudi pristojnosti,
 
odgovornosti in pooblastila. Poseben poudarek je namenjen usposabljanju
 
pri delegiranju, in sicer tako vodij kot tudi sodelavcev. V zadnjih poglavjih
 
priročnika pa se bomo seznanili z najpogostejšimi težavami pri delegiranju
 
in kako jih odpravimo. Prav tako se bomo naučili še pravilnega izvajanja
 
nadzora in nudenja podpore pri delegiranju, nagrajevanja delegirancev
 
in načina izboljševanja samega procesa delegiranja v organizaciji.
 
    Priročnik odlikuje, tako kot celotno zbirko knjižic '30 minut za vodenje',
 
enostavnost za uporabo, razumljivost in praktičnost. Gre namreč za odziv
 
na potrebe vodij po vedno širših znanjih in veščinah, za pridobivanje katerih
 
pa imamo na voljo vedno manj časa. Obenem pa gre tudi za odziv na dejstvo,
 
da projekti uvajanja novih orodij s strani zunanjih izvajalcev največkrat
 
preveč obremenijo organizacijo, tako časovno kot finančno. Zato se
 
organizacije vedno pogosteje odločajo za samostojno izvedbo tovrstnih
 
projektov, za kar pa seveda potrebujemo znanja in nasvete.
 
    Knjiga je namenjena direktorjem, menedžerjem, vodjem, kadrovikom
 
in drugim uporabnikom.
   
   
 
 
   
  Citat
 
     »Dober vodja ni tisti,
 
     ki vse opravi sam,
 
     temveč tisti,
 
     ki dobro delegira.
«
 
     (iz knjige Kako uspešno
 
     delegiram)
 
 
 
   

 
 
Kazalo vsebine
 
 
Predgovor
 
1. poglavje: Spoznavanje delegiranja
 
2. poglavje: Namen in cilji delegiranja
 
3. poglavje: Prednosti delegiranja
 
4. poglavje: Izvajalci postopkov delegiranja
 
5. poglavje: Pravilno izvajanje delegiranja
 
6. poglavje: Odločanje o predmetu delegiranja
 
7. poglavje: Izbira sodelavcev pri delegiranju
 
8. poglavje: Najustreznejši čas za delegiranje
 
9. poglavje: Usposabljanje pri delegiranju
 
10. poglavje: Delegiranje del in nalog
 
11. poglavje: Delegiranje kompetenc
 
12. poglavje: Težave in pasti pri delegiranju
 
13. poglavje: Podpora in nadzor pri delegiranju
 
14. poglavje: Nagrajevanje pri delegiranju
 
15. poglavje: Izboljševanje procesa delegiranja
 
 
Temeljni zaključki in poudarki
 
Priporočena literatura za dodatno branje
   
   

dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige
 
    Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta
na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij
je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala
je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti
Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica podjetja Mihalič in
partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom
ter s splošnim menedžmentom. Sodelovala je pri različnih raziskovalnih,
razvojnih in poslovnih projektih. Na področjih upravljanja s človeškim
kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna
sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka
Ministrstva za obrambo, zadnjih deset let pa deluje kot podjetnica.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih
člankov ter poslovnih priročnikov in monografij. Prejela je priznanje
Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše magistrsko
delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007)
ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo
(Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno
varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana
in Andragoškega društva Slovenije.
 
Bibliografija
 

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500
      
 
 
 
© 2018 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.