Program založbe  |  Nakup knjig  |  Katalog  |  Založba  |  Mediji  |  Reference
 
   
 
   
       
 
       
Management
        človeškega kapitala
 
           Več o knjigi
 
           Kazalo vsebine
 
           Avtorica knjige
 
           Nakup knjige
 
 
 
   
Uspešnica založbe
 
Management človeškega kapitala
 
Priročnik za celostno upravljanje človeškega kapitala in človeških virov
 
v praksi sodobnih organizacij znanja. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Nepogrešljiv priročnik v dobi ekonomije znanja.
 
Management človeškega kapitala je v razvoju intelektualnega kapitala povzročil
 
doslej največjo revolucijo v vsej zgodovini sodobnih organizacij.
 
 
 
Vse na enem mestu za razvoj človeškega kapitala.
 
Priročnik vam pomaga vstopiti v svet ključnega kapitala organizacij, prikaže
 
sisteme za uspešno upravljanje človeškega kapitala in načine njihove uporabe
 
v praksi ter razkrije učinkovite pristope za razvoj odličnih zaposlenih.
 
 
 
Več kot 350 strani napotkov za izboljšanje prakse.
 
Vsa orodja, ki jih potrebujete za celostno upravljanje človeškega kapitala
 
in zaposlenih, tokrat prvič zbrana na enem mestu.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Management človeškega kapitala
 
     Zbirka: Intelektualni kapital
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Tiskarna Pleško d.o.o., Ljubljana
 
     Fotografija na naslovnici: Foto Spring d.o.o., Maribor
 
     Izid: september 2006
 
     Število strani in mere: 354 strani, 165 x 235 mm, mehka vezava
 
     ISBN: 961-91837-0-3
 
     COBISS ID: 227422208
 
     Cena: 24,20 EUR  V ceni je že vključen 9,5% DDV.
 
   
   
 
 
   
  Citat
 
     »Investicije v človeški kapital
 
     so danes najdonosnejše in tudi
 
     najvarnejše. Človeški kapital
 
     lahko brezmejno plemenitimo,
 
     njegova vrednost lahko samo
 
     narašča in, kar je morda
 
     najpomembnejše, le kapitala
 
     v tej obliki nam nihče ne
 
     more vzeti.
«
 
     (iz knjige Management

     človeškega kapitala)
 
 
 
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Razvoj področja managementa človeškega kapitala nam je prvič v vsej zgodovini
 
sodobnih organizacij ponudil neslutene možnosti razvoja človeškega kapitala in
 
delovne sile ter nam obenem podal tudi rešitve vprašanj, na katera niti kadrovski
 
management niti management človeških virov nista znala odgovoriti.
 
    Knjiga nam celostno in na enostaven način razkriva izjemno široko paleto
 
aplikativnih pristopov, sistemov in konceptov odličnega managementa človeškega
 
kapitala ter upravljanja z zaposlenimi kot edinimi aktivnimi generatorji in nosilci
 
človeškega kapitala v organizacijah. Osnovni namen knjige ni le v zagotavljanju
 
bolj uspešnega in učinkovitega upravljanja s človeškim kapitalom zgolj v namen
 
doseganja višje stopnje dobičkonosnosti, zagotavljanja konkurenčne prednosti,
 
višje stopnje ugleda, intenzivnejše rasti in razvoja organizacije, temveč je osnovni
 
namen knjige predvsem v doseganju bolj kvalitetnega upravljanja z zaposlenimi,
 
doseganju večje usklajenosti med zahtevami delodajalcev in željami delojemalcev
 
ter vzpostavljanju bolj humanega ravnanja z zaposlenimi.
 
    Knjiga je namenjena vsem, ki se ukvarjajo z upravljanjem zaposlenih,
 
z managementom človeškega kapitala in človeških virov. Verjamem, da je knjiga
 
lahko odličen praktičen pripomoček na mizi vsakega managerja človeških virov
 
in človeškega kapitala, kadrovika ali managerja znanja v organizaciji. Obenem je
 
knjiga namenjena tudi vsem vodilnim in vodstvenim zaposlenim, ne glede na nivo
 
vodenja. Knjigo priporočam tudi študentom dodiplomskega in podiplomskega
 
študija, ki se pri svojem študiju srečujejo s področji managementa človeških virov
 
in človeškega kapitala ter s področjem delovnih razmerij. Knjiga je zato lahko
 
odličen dodaten pripomoček študentom Ekonomske fakultete, Fakultete za
 
družbene vede, Fakultete za upravo, Fakultete za management in drugih fakultet.

Nenazadnje je knjiga namenjena tudi vsem zaposlenim in zagotavljanju njihovega
 
celostnega ter kvalitetnega razvoja znotraj organizacij.
 
    V primeru, da bo vsakdo, ki se pri svojem delu ukvarja z managementom
 
človeškega kapitala in človeških virov ter z upravljanjem zaposlenih, v tej knjigi
 
našel vsaj en koristen nasvet in ga uspešno uporabil pri svojem delu, potem je
 
knjiga nedvomno dosegla svoj namen. Upam pa, da bo namen presežen in da
 
bo knjiga pomembno prispevala tudi k razvoju odličnih managerjev človeškega
 
kapitala v organizacijah ter da bo opomnila vsakega vodjo in vsakega kadrovika
 
kaj je njegovo temeljno poslanstvo pri delu z ljudmi.
   
         

 
 
Kazalo vsebine
 
 
I. del: Človeški kapital kot temeljni vir uspeha
 
1. poglavje: Razvoj človeškega kapitala v ekonomiji znanja
 
2. poglavje: Korporativni intelektualni kapital
 
3. poglavje: Človeški kapital in razvoj organizacije
 
4. poglavje: Celostni management človeškega kapitala
 
5. poglavje: Organizacija managementa človeškega kapitala
 
6. poglavje: Razmerja med procesnim in človeškim kapitalom
 
7. poglavje: Razmerja med inovacijskim in človeškim kapitalom
 
8. poglavje: Razmerja med relacijskim in človeškim kapitalom
 
9. poglavje: Razmerja med socialnim in človeškim kapitalom
 
10. poglavje: Učeča se organizacija in organizacija znanja
 
11. poglavje: Management znanja in razvoj izobraževanja
 
12. poglavje: Trženje znanja in inovacij v družbi znanja
 
13. poglavje: Sodobni management kompetenc
 
14. poglavje: Merjenje človeškega kapitala
 
15. poglavje: Orodja managementa človeškega kapitala
 
II. del: Zaposleni kot vir človeškega kapitala
 
16. poglavje: Pridobivanje in izbiranje bodočih zaposlenih
 
17. poglavje: Zaposlovanje in razporejanje zaposlenih
 
18. poglavje: Uvajanje zaposlenih in poskusno delo
 
19. poglavje: Opravljanje pripravništva zaposlenih
 
20. poglavje: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
 
21. poglavje: Razvoj in upravljanje kariere zaposlenih
 
22. poglavje: Celostno upravljanje kompetenc zaposlenih
 
23. poglavje: Vzpodbujanje inovativnosti zaposlenih
 
24. poglavje: Nagrajevanje in motiviranje zaposlenih
 
25. poglavje: Izvajanje letnih razgovorov z zaposlenimi
 
26. poglavje: Razvoj ključnih zaposlenih
 
27. poglavje: Zagotavljanje rotiranja zaposlenih
 
28. poglavje: Prerazporejanje zaposlenih
 
29. poglavje: Izvajanje ocenjevanja zaposlenih
 
30. poglavje: Delovni in razvojni načrti zaposlenih
 
31. poglavje: Napredovanje zaposlenih
 
32. poglavje: Timsko in skupinsko delo zaposlenih
 
33. poglavje: Demokratično komuniciranje z zaposlenimi
 
34. poglavje: Upravljanje kulture in klime med zaposlenimi
 
35. poglavje: Zadovoljstvo zaposlenih
 
36. poglavje: Pripadnost in lojalnost zaposlenih
 
37. poglavje: Sodobne mehke tehnike v vodenju zaposlenih
 
38. poglavje: Odličnost v upravljanju z zaposlenimi
 
39. poglavje: Normativna ureditev upravljanja z zaposlenimi
 
40. poglavje: Standardi v upravljanju z zaposlenimi
 
41. poglavje: Benchmarking v upravljanju z zaposlenimi
 
42. poglavje: Sistemizacija delovnih mest zaposlenih
 
43. poglavje: Informacijski sistemi v upravljanju z zaposlenimi
 
44. poglavje: Etika in profesionalizem v odnosu z zaposlenimi
 
45. poglavje: Stres, mobbing in izgorevanje zaposlenih
 
46. poglavje: Prenehanje delovnih razmerij z zaposlenimi
 
47. poglavje: Evalviranje in presoja upravljanja z zaposlenimi
 
 
Pojmovni slovar
 
Literatura, viri in priporočljivo dodatno branje
 
Stvarno kazalo
   
   

dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige
 
    Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta
na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij
je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala
je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti
Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica podjetja Mihalič in
partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom
ter s splošnim menedžmentom. Sodelovala je pri različnih raziskovalnih,
razvojnih in poslovnih projektih. Na področjih upravljanja s človeškim
kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna
sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka
Ministrstva za obrambo, zadnjih deset let pa deluje kot podjetnica.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih
člankov ter poslovnih priročnikov in monografij. Prejela je priznanje
Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše magistrsko
delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007)
ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo
(Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno
varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana
in Andragoškega društva Slovenije.
 
Bibliografija
 

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500
      
 
 
 
© 2018 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.